Ordnings- och trivselregler

 • Ett läger som Hampeveckan kan inte fungera utan vissa regler. Vi vill gärna ha så mycket frihet som möjligt, men följande regler måste du som deltagare rätta dig efter.
 • Allmänt gäller att uppträda på ett hänsynsfullt och trevligt sätt och att alltid följa anvisningar och tillsägelser från ledare och lägerpersonal.
 • Vi påpekar också att det är Bibelns värderingar som gäller för hur vi uppträder, umgås och relaterar till varandra.
 • Deltagararmbandet måste man alltid ha på sig. På tält och husvagnar måste det också finnas tydliga anslag om vilka som bor där. Anvisningar om detta får man när man checkar in.
 • Det är obligatorisk närvaro på alla samlingar som ingår i programmet om det inte tydligt sägs att det är frivilligt. Måltiderna måste passas. Kommer man mer än 45 minuter för sent till någon måltid, kan man inte räkna med att få någon mat. Ingen får lämna lägerområdet utan att ha sagt till och fått klartecken från receptionen. Till lägerområdet räknas området mellan byggnaderna, campingfälten och badplatsen.
 • Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det skall vara tyst och lugnt på området senast den tid som annonseras den aktuella dagen. Det är varje deltagares skyldighet att lyssna till den informationen.
 • Det skall hållas god ordning i logement, i kyrkan, på campingområdet och övriga utrymmen. Skräp kastas endast i papperskorgarna.
 • Bruk av alkohol eller andra droger accepteras inte på Hampeveckan. På hela området råder dessutom generellt rökförbud.
 • De utplacerade brandsläckarna är viktiga för säkerheten. De får bara användas vid brandfara. Det är dessutom inte tillåtet med öppen låga i tält eller husvagnar.
 • Ovilja att rätta sig efter reglerna kan innebära att man får lämna Hampeveckan.

Krisplan

Huvudansvarig för säkerheten Carina Berg. Telefon: 070-725 25 58.

 • Vid allvarlig händelse – sjukdom eller olycka som kräver transport och läkarvård, annan allvarlig händelse på lägerområdet och bland lägerdeltagare – skall ansvariga i nattpersonalen omedelbart kontakta den huvudansvarige.
 • I den kontakten skall framgå vilka åtgärder som dittills vidtagits. Den kontaktade huvudansvarige bedömer sedan tillsammans med nattpersonalen vilka åtgärder som ytterligare bör vidtas.
 • Om någon av deltagarna är utsatt för eller inblandad i någon allvarlig händelse, skall dessas målsmän snarast kontaktas. De huvudansvariga för säkerhet är främst ansvariga för detta.
 • Om nattpersonalen bedömer att en händelse är mindre allvarlig, räcker det med att man kontaktar den som är ansvarig för sjukvård eller den av ledarna som ligger närmast till hands med tanke på relation till de inblandade deltagarna.

Nattpersonal

 • Varje natt, från kl. 22.00 och fram till kl. 04.00 finns 4 särskilt avdelade personer från Betaniaförsamlingen Odensbacken på plats för att övervaka lägerområdet.
 • Från kl. 04.00 och fram till kl. 07.00 finns 2 andra, särskilt avdelade personer från Betaniaförsamlingen Odensbacken på plats för att övervaka lägerområdet.
 • En av dem som börjar kl. 22.00 är ansvarig för att skriva en rapport, som sedan överlämnas till de vakter som tar över från kl. 04.00.
 • Dessa kompletterar eventuellt rapporten och överlämnar den sedan till någon av de huvudansvariga för säkerhet innan man avslutar passet.
 • Varje natt från kl. 22.00 och fram till kl. 04.00 (eller till dess det bedöms vara tyst och lugnt på lägerområdet) finns 2-4 personer från ledarteamet med och övervakar lägerområdet tillsammans med de avdelade personerna från Betaniaförsamlingen Odensbacken.
 • Både nattpersonalen och de huvudansvariga för säkerhet skall ha tillgång till en lista över deltagarna, telefonnummer till deras målsmän, vilka ”smågrupper” de tillhör och vem som är ledare för respektive ”smågrupp”. Vidare en lista med uppgift om var samtliga ledare bor på lägerområdet.
 • Nattpersonalen är utrustande med ”walkie-talkies” för att kunna hålla kontakt med varandra.

Övrigt

Samlingsplats

Vid t.ex. brand eller annan fara som berör lägret, skall först de huvudansvariga för säkerhet och sedan alla ledare uppmärksammas på händelsen. Dessa skall sedan se till att alla deltagare samlas i sina ”smågrupper” på den stora parkeringen bakom receptionsbyggnaden.

Räddningstjänst/Polis

I fall då allvarlig händelse påkallar insatser av räddningstjänst eller polis, övertas ansvaret för krishantering och information till dessa.