Ordnings- och trivselregler.

 • Ett läger som Hampeveckan kan inte fungera utan vissa regler. Vi vill gärna ha så mycket frihet som möjligt, men följande regler måste du som deltagare rätta dig efter.
 • Allmänt gäller att uppträda på ett hänsynsfullt och trevligt sätt och att alltid följa anvisningar och tillsägelser från ledare och lägerpersonal.
 • Deltagararmbandet måste man alltid ha på sig. På logi, tält och husvagnar måste det också finnas tydliga anslag om vilka som bor där. Anvisningar om detta får man när man checkar in.
 • Det är obligatorisk närvaro på alla samlingar som ingår i programmet om det inte tydligt sägs att det är frivilligt.
 • Man äter vid alla måltider. Kommer man för sent till någon måltid, kan man inte räkna med att få någon mat.
 • Håll dig inom lägerområdets gränser. Man får t.ex. inte gå över till Hampetorps Camping.
 • Ingen får lämna lägerområdet utan att ha sagt till och fått klartecken från receptionen eller lägerchefen.
 • Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det ska vara tyst och lugnt på området senast kl 24:00. Annan tid kan ev annonseras och gäller då endast den aktuella kvällen.
 • Det skall hållas god ordning i logement, i kyrkan, på campingområdet och övriga utrymmen. Skräp kastas endast i papperskorgarna!
 • Bruk av alkohol eller andra droger accepteras inte på Hampeveckan. På hela området råder det generellt rökförbud. Rökruta finns vid infart till parkeringen. OBS! Icke rökare ska EJ gå med rökare när de ska röka.
 • De utplacerade brandsläckarna är viktiga för säkerheten. De får bara användas vid brandfara. Det är dessutom inte tillåtet med öppen låga i tält eller husvagnar.
 • Bada två och två eller flera. Dykning förbjuden då det är mycket grunt.
 • Mobiler är avstängda under samlingar eller i flygplansläge (om man ska anteckna på mobilen).
 • Man går endast in hos någon om man är inbjuden.
 • Energidryck är förbjuden.
 • Ingen eld eller levande ljus i logi, tält eller i husvagn p.g.a. brandrisk.
 • Då vårt varmvatten är begränsat på gården när vi är många, tänk på att inte duscha alltför länge, det skall räcka till fler.
 • Man får inte byta rum utan att lägerchef eller receptionen vet om det.
 • Man får inte lägga ut bilder på sociala medier utan att fråga personer på bilden först.
 • Ovilja att rätta sig efter reglerna kan innebära att man får lämna Hampeveckan.

Krisplan.

Huvudansvarig för säkerheten är Niklas Jakobsson. Telefon: 070-974 23 27.

 • Vid allvarlig händelse – sjukdom eller olycka som kräver transport och läkarvård, annan allvarlig händelse på lägerområdet och bland lägerdeltagare – skall:
  1. Snabbt bedöma situationen och snarast, vid behov, larma ambulans, räddningstjänst eller polis via 112.
  2. Därefter kontakta någon av de huvudansvariga för säkerhet. I den kontakten skall framgå vilka åtgärder som dittills vidtagits. Den kontaktade huvudansvarige bedömer sedan tillsammans med nattpersonalen vilka åtgärder som ytterligare bör vidtas.
 • Om någon av deltagarna är utsatt för eller inblandad i någon allvarlig händelse, skall dessas målsmän snarast kontaktas. De huvudansvariga för säkerhet är främst ansvariga för detta.
 • Om nattpersonalen bedömer att en händelse är mindre allvarlig, räcker det med att man kontaktar den som är ansvarig för sjukvård eller den av ledarna som ligger närmast till hands med tanke på relation till de inblandade deltagarna.

Nattpersonal.

 • Varje natt, från kl. 22.00 och fram till kl. 06.00 finns alltid en jourhavande vakt från Betaniaförsamlingen Odensbacken på plats för att övervaka lägerområdet. Den personen är ansvarig för att skriva en rapport, som sedan överlämnas till någon av de huvudansvariga för säkerhet innan man avslutar passet. 
 • Varje natt är det två st från Betaniaförsamlingen Odensbacken som övervakar området tills det är lugnt på området. De börjar kl. 22.00
 • Varje natt från kl. 22.00 och fram till kl. 02.00 (eller till dess det bedöms vara tyst och lugnt på lägerområdet) finns 2-4 personer från ledarteamet med och övervakar lägerområdet tillsammans med de avdelade personerna från Betaniaförsamlingen Odensbacken.
 • Både nattpersonalen och de huvudansvariga för säkerhet skall ha tillgång till en vaktpärm. Där bör lista över deltagarna, telefonnummer till deras målsmän, vilka smågrupper de tillhör och vem som är ledare för respektive smågrupp finnas. Vidare finns en lista med uppgift om var samtliga ledare bor på lägerområdet.
 • Nattpersonalen är utrustande med mobiltelefoner för att kunna hålla kontakt med varandra.

Övrigt.

Samlingsplats

Vid t.ex. brand eller annan fara som berör lägret, skall först de huvudansvariga för säkerhet och sedan alla ledare uppmärksammas på händelsen. Dessa skall sedan se till att alla deltagare samlas i sina ”smågrupper” på den stora parkeringen bakom receptionsbyggnaden.

Räddningstjänst/Polis

I fall då allvarlig händelse påkallar insatser av räddningstjänst eller polis, övertas ansvaret för krishantering och information till dessa.